BIM U5 Hamburg
 

Linia metra U5 w Hamburgu

Optymalizacja śródmiejskich połączeń komunikacyjnych

Nowa linia metra U5 wypełni istotne luki w sieci metra w Hamburgu na trasie o długości około 30 km. Celem działań budowlanych jest stworzenie dogodnych sytuacji przesiadkowych dla pasażerów na inne istniejące linie szybkiego transportu, aby osiągnąć optymalny efekt sieciowy.

Projektowanie zintegrowane dla „U5 Centrum” obejmuje wstępny projekt organizacji ruchu, obiektów inżynierskich i tuneli, architektury oraz instalacji technicznych na odcinku o długości od 13 do 17 km. Rozległe usługi specjalne, eksperckie oraz doradcze świadczone są na zasadzie interdyscyplinarnej. Konsorcjum „U5 Centrum” otrzymało zlecenie od Hamburger Hochbahn AG na zaprojektowanie całej trasy wewnątrz miasta, w tym od 14 do 17 podziemnych przystanków. Schüßler-Plan jest liderem technicznym tego konsorcjum.


Trasa przebiega wyłącznie pod ziemią i przechodzi pod licznymi budynkami, obiektami infrastrukturalnymi oraz jeziorem Binnenalster. Leży ona w całości w wodach gruntowych. Po raz pierwszy w ramach wstępnego planowania przeprowadzono szeroko zakrojone prace projektowe z wykorzystaniem BIM. Obejmuje to również zapisanie wszystkich niezbędnych danych inwentaryzacyjnych w opracowanym przez Schüßler-Plan cyfrowym modelu terenu.

Całkowicie automatyczna obsługa metra

Kolejną cechą szczególną projektu jest to, że ta linia metra ma być obsługiwana bez maszynisty, w pełni automatycznie. Z tego powodu i ze względów bezpieczeństwa, perony muszą być osłonięte od torów za pomocą drzwi ekranowych peronów (ang. PSD – Platform-Screen-Doors). Metro ma kursować na tej linii z częstotliwością 90 sekund. Aby osiągnąć wysoki stopień wykorzystania zdolności przewozowej i jednocześnie wysoką dostępność, również w przypadku zakłóceń, oprócz torów głównych konieczne są rozbudowane podziemne urządzenia eksploatacyjne, takie jak nawrotnice i bocznice, a także zmiany torów.

Projektowanie zintegrowane OPEN-BIM z systemem zarządzania dokumentacją projektu

W ramach projektu wstępnego za pomocą BIM świadczone są różne usługi projektowe. Obejmują one modelowe opracowanie planów, model koordynacyjny 3D dla szczegółowego odwzorowania istniejących budowli oraz trzy modele rozbudowy i poszerzenia przystanków "Hauptbahnhof", "Hoheluftbrücke" i "Jarrestraße".

Kompleksowy model inwentaryzacyjny jest dlatego usługą specjalną, ponieważ umożliwia on zintegrowanie i półautomatyczną ocenę dużej ilości informacji z zakresu stanu rurociągów, jak również istniejących budynków na całej długości trasy. W modelu uwzględniono następujące zakresy:

 • Integracja oficjalnych baz danych (ALKIS, modele miast), istniejących rurociągów i kanalizacji
 • Geometryczne i semantyczne wzbogacenie modeli miasta o informacje dot. stanu istniejącego i dane pomiarowe (głębokości posadowienia, balkony, nazwy ulic i numery domów, nazwy dzielnic, typy budynków, rodzaje fundamentów itp.); porównanie modeli z danymi pomiarowymi
 • Definiowanie styków i formatów przesyłania danych systemów programowych
 • Powiązanie z dokumentami z wizji lokalnych (plany stanu istniejącego, aktualna statyka itp.) w sensie rozwiązania opartego na tzw. "jednym źródle prawdy"
 • Ocena funkcjonalna modeli za pomocą standardowych interfejsów i formularzy (SPBIM) w ramach oprogramowania koordynacyjnego w celu zapewnienia przyjaznej obsługi
 • Przechowywanie danych w celu ustanowienia podejścia opartego na danych powiązanych (Linked-Data).

Tworzenie planów, symulacje etapów budowy i planowanie kosztów

Model inwentaryzacyjny jest następnie wykorzystywany wraz ze specjalistycznymi modelami przystanków w zakresie architektury, wyposażenia technicznego, obiektów inżynierskich i trasowania w celu odwzorowania przypadków użycia związanych z tworzeniem planów, symulacjami faz budowy i planowaniem kosztów. W celu obsługi projektu opracowano system zarządzania dokumentami oparty na tzw. SharePoint i zarządzany przez zespół generalnego projektanta oraz klienta. Służy on jako rozwiązanie typu "jedno źródło prawdy" do zarządzania dokumentami oraz plikami i jest wykorzystywany przez ponad 100 osób, które zostały przypisane do łącznie siedmiu grup użytkowników. Zmapowane zostały następujące funkcje:

 • Integracja metadanych specyficznych dla projektu i struktury przechowywania związanej z folderami wraz z powiązanymi funkcjami filtrowania i wyszukiwania
 • Opracowanie koncepcji metadanych i konwencji nazewnictwa plików dla zdefiniowanych grup użytkowników w celu odwzorowania praw dostępu zgodnie z normą DIN EN ISO 19650
 • Dostęp do plików przez Internet z komputerów PC, laptopów i urządzeń mobilnych
 • Lista kontaktów, książka telefoniczna i kalendarz dla optymalnej organizacji projektu.

Informacje o projekcie


Zleceniodawca

Hamburger Hochbahn AG


Lokalizacja

Hamburg


Dane techniczne

Linia metra o długości 13-17 km z 14-17 podziemnymi stacjami


Prace wykonane przez Schüßler-Plan

Konstrukcje inżynierskie

 • Konstrukcje nośne i obiekty inżynierskie (inżynieria lądowa i infrastruktura drogowa)
 • Studium wykonalności
 • Projekt ochrony pożarowej

Infrastruktura transportowa

 • Projektowanie infrastruktury drogowej
 • Doradztwo w zakresie ruchu drogowego
 • Koncepcja Zagospodarowania terenu

Zarządzanie projektami

 • Zarządzanie projektem
 • Controlling projektu
 • Zarządzanie kosztami i terminami
 • Zarządzanie ryzykiem
 • Zarządzanie udziałami
 • Zarządzanie jakością
 • Ekonomiczne studia wykonalności / analizy kosztów i korzyści

Organizacja budowy 

 • Tworzenie harmonogramów budowy i fazowanie robót
 • Sporządzanie harmonogramów budowy
 • Koncepcje montażu
 • Wyposażenie placu budowy i zarządzanie terenem budowy
 • Zaopatrzenie placu budowy i utylizacja odpadów

Projektowanie generalne

Geotechnika

 • Specjalistyczne budownictwo lądowe
 • Projekty rozbiórki i demontażu
 • Mechanika gruntów, budownictwo ziemne i fundamentowanie

Kontrola i konserwacja obiektu

 • Analiza stanu istniejącego
 • Projekty konserwacji
 • Obliczenia porealizacyjne

Dokumentacje środowiskowe i pomiary geodezyjne

Fizyka budowli 

 • Akustyka budynków i pomieszczeń

© HOCHBAHN

U5 Hamburg
U5 Hamburg
Strategia Zarządzanie Portrety naszych lokalizacji Historia Wartości i odpowiedzialność
Konstrukcje inżynierskie Infrastruktura komunikacyjna Zarządzanie projektami Nadzór nad realizacją robót Organizacja budowy Projektowanie zintegrowane Geotechnika Przeglądy obiektów Dokumentacje środowiskowe Fizyka budowli
Sieci cyfrowe Inicjatywy edukacyjne Badania i technologia
Prasa
Dlaczego Schüßler-Plan? Twoje nowe perspektywy Oferta pracy
Deutsch English Polski